මතකයට හේතු (2019 - 05 - 03) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි