රැකියාවේ පළමු දවසේම උසස්වීමක් ලැබූ සේවකයා Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 07 - 04)