වැඩ කරන තැන නොසළකා හැරිය බව ඉඟියකින් හරි දැනුනොත් ඔබ කොච්චර ඒ ගැන හිතනවද