දූවිල්ලට වතුර ඉස ඇමදීමෙන්, දූවිලි නොඇවිස්සේ (2019 - 05 - 06) පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි