වැරදියට ගන්න සඤ්ඤාව | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero