ලෝකය නිච්චයි ලෙස ගැනීමෙන් අල්ලන අහකයන නයි - ධර්මයයි ඔබයි