2018 - 10 - 02 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero