අතිපූජනීය වැල්ලවායේ සුමනබෝධි ස්වාමින්වහන්සේ ත්‍රිපිටක පූජාව අලලා සිදුකල ධර්ම දේශනාව