ලොව සියළු කණ්ඩායම් ආකාර 4කින් දැක්වේ (2019 - 06 - 05) පූජ්‍ය නෙළුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි