උපරෝධනය/අැතුලතින් සිසිල් වෙන්නේ කෙසේද? පටිච්චසමුප්පාද විවරණය - තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ