ඔබ සතුටින් සිටින්නෙක් නම් මේ ගුණ 5 ඔබ සතුය Ven. Neluwakande Gnanananda thero (2019 - 08 - 29)