2018 - 10 - 03 පූජ්‍ය දොළොස්වල උදිතධීර හිමි Ven Doloswara Udithadeera thero