13 -10- 2018 දින ආරාමයේ පැවති දේශනාව -Dharmayai Obai