Sathara Sathipattana 63 - Ekayana nivan maga - Ven Kolabisse Vimukthi Rathana Thero