පුජ්‍ය පාද උඩුවේ ධම්මාලෝක හිමියන්ගේ පොසොන් පණිවිඩය