නිරෝධානු පස්සනා පැහැදිළි කිරීම (2019-07-24 Wednesday) - උඩුදුම්බර කාශ්‍යප හිමි - ප්‍රත්‍යවේක්ෂා