2019-03-30 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සෙනසුනේ සිට සජීවීව...