සම්මා දිට්ඨි -12 Ven.Neluwakande Gnanananda Thero 2019.12.08 - 05.00 නෙලුවාකන්දේ ඤාණානන්ද හිමි