ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 9 | මග්ගා මග්ග ඥාණ දර්ශණ විශුද්ධිය 2 | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Himi