මේඝීය සූත්‍රය - Meageeya Sutra - ධර්ම දේශනා - මැදවල සරණපාල හිමි - Ven. Medawala Saranapala Thero