2 හැදෙන අයට වරායායේ සම්ත හිමි කිවුව කතාව තවකෙනෙකුට යවන්න warayaye samitha himi banaයූටියුබ් බලන්න 0