03. අලුත් අවුරුද්ද ඇත්තටම සුභ කරගන්න ධර්මය තුළින් ක්‍රියාත්මක විය යුත්තේ කෙසේද ?