63. Ven Medagoda Abhayathissa Thero - Puppha Vaggaya 13 DP - 9 am 19 Nov 2017