2018 09 29 දින ආරාමයේ පැවති දේශනාව -Dharmayai Obai