ශුෂ්ක විදර්ශණාවෙන් නිවනට අංක 04 | සතර සෘද්ධි පාද ධර්ම | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero