බුදුන් වහන්සේ පිළිගත්තේද නැති, ප්‍රතික්ශේපද නොකළ මිනිසුන්ට වටිනාකම් දෙන ක්‍රම 4ක් (2019 - 07 - 07)