කායානුපස්සනාව විදර්ශනාවට හුරු කිරීම (2019 - 05 - 04) පූජ්‍ය කටුගම්පල නන්දරතන හිමි