ඉතාම වටිනා සූත්‍රයකි චූලරාහුලෝවාද සූත්‍රය - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ