හොරුන්ට පිණ්ඩපාතේ යන පාරාජිකා භික්ෂුන් අද ඉන්නේ - පුජ්‍ය කැකිරාවේ සුදස්සන ස්වාමින් වහන්සේ