කැළණි පුදබිමේ සිට ඥානදීප ස්වාමීන් වහන්සේ හා චන්ද්‍රරත්න ස්වාමීන් වහන්සල විසින් දෙවියන්ට ආරාධන කිරිම