"හද සනසන බුදු සිසිලස"- Ven Pathegama Sumanarathana Thero