නිවන් දකින්න නැතිවම බැරි ප්‍රහාණ සංඥාව | පූජ්‍ය කිරුළපන ධම්මවිජය ස්වාමීන් වහන්සේ