දුර්ලභ සූත්‍ර දේශනාවකි. උපනිස සූත්‍රය - පූජ්‍ය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ