විචිත්‍ර කවි බණ සුගායනය (පූජ්‍ය ගනේකන්දේ චන්දරතන හිමි)