බැඳීම් අත් නොහැර දුක් නිවා ගැනීමට | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero