චක්කවත්ති සීහනාද සූත්‍රය - මැදවල සරණපාල හිමි - Ven. Medawala Saranapala Thero