ඔබේ ප්‍රියතම ශික්ෂාපදය කුමක්ද, අදට වර්ෂ කීයක් ඒ ශික්ෂාව දිවි හිමියෙන් රැක ඇත්ද? (2019 - 07 - 08)