දෙතිස් කුණප - විපස්සනා භාවනාව සහ ධම්ම දේශණාව ෴ පූජණීය තල්ගස්වැවේ සීලානන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ