2018-12-08 දින දේශනාව ජේතවනාරාම වන සේනසුනේ සිට සජිවීව