හැදෙන වනම් මෙන්න කතාව.වරායායේ සම්ත හිමි පහදයි warayaye samitha himi banaයූටියුබ් බලන්න 0712222203