ප්‍රශ්ණ නිසා නෙමෙයි ඔබ විඳවන්නේ ඔබේ හිත ප්‍රශ්ණ වලින් විඳවන්න කැමති නිසා කියල ඔබ තේරුම් ගත්තොත්