සුභ, අසුභ නිමිති කොතරම් තකන්නේද, ඔබත් උපාසක චණ්ඩාලයෙක්ද? Neluwakande Gnanananda thero (2020-02-13)