වෙරලේ ගැඹුරක් නැත,කෙමෙන් වැඩිවී ඉතා ගැඹුරු සාගරයකි. ධර්මය වැනිය (2019 - 6 - 3) දොළොස්වල උදිතධීර හිමි