116. About Parents - Ven Medagoda Abhayathissa Thero - 2.30pm23 Nov2014