රටට වෙනසක් හොයන හැමෝම නාගානන්ද මහතාගේ වැඩපිළිවෙල වටා එකතු විය යුතුයි. - පුජ්‍ය කැකිරාවේ සුදස්සන හිමි