පටිච්ච සමුප්පාද ක්‍රියාවලියෙන් මිදෙන්නෙ මෙහෙමයි | Ven.Kirulapana Dhammawijaya Thero