ගුරුවරුන් ..2..ක්ලිප්...වරායායේ සමිත හාමුදුරුවෝ ..ඔබේ රටටත් වැඩමවීම 0712222203