2018 08 24 පුජ්‍ය පාද හඳපාන්ගොඩ නිවාතාප ස්වාමින් වහන්සේ (අතුරුගිරියේ පැවති දේශනාව)