සිත් නෙත් අසපුව - මූලපරියාය සූත්‍රය Ven Kirulapana Dhammawijaya Thero 2020-03-08