ශ්‍රී කල්‍යාණී මහා සෑරද වන්දනා -තෙමස් පූර්ණ පින්කම් -Ven Doloswala Udithadeera Thero 29 05 2018